Gå til innholdet

Våre Casio SE-S400, SE-S3000, SE-C450 og SE-C3500 blir levert med oppsett som dekker kravene fra myndighetene.
Casio V-R100, V-200, V-R7000 og V-R7100 utvikles det oppdatering til

Kort oppsummert betyr dette;
Fra 1. januar 2017 må kassasystemer som skal tilbys på det Norske markedet  tilfredsstille kravene i kassasystemloven (som gjelder de bokføringspliktige), og kassasystemforskriften (som gjelder tilbydere av kassasystemer).
Alle bokføringspliktige virksomheter må ha kassasystem som oppfyller kravene fra 1. januar 2019.
Det stilles strenge spesifikke krav til påbudte og forbudte funksjoner, og til sikring av elektronisk journal. Før systemet kan tilbys for salg, utleie eller utlån må tilbyder levere en produkterklæring til skattekontoret om at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket. Bokføringspliktige virksomheter må oppgradere eller kjøpe nye kassasystem med produkterklæring, og bruke disse til å registrere og dokumentere kontantsalg mv. For å legge til rette for en naturlig utskifting av eksisterende system, må de bokføringspliktige først ha nye system på plass fra 1. januar 2019. PS ! Valg av format-type på elektronisk journal, bestemmes ila. første halvår 2016 (avgjøres av skattedirektoratet).

Skatteetaten har opprettet en egen side som skal bli oppdatert vedr denne saken: www.skatteetaten.no/kassasystem

Se ytterligere info her; Innledning (fra Skatteetaten)
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/forskrift-om-krav-til-kassasystem/

Kassasystemforskrifta
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-12-18-1616

Merknader til kassasystemforskrifta
http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/skd-meldinger/28229037-forskrift-om-krav-til-kassasystem-vedlegg-2.pdf

Kassasystemlova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-06-19-58?q=kassasystemlova


Useriøse aktører i markedet for kassasystemer?

Dato: 12.05.2015

Kilde: NARF

"Rådet ut til kunder som i tiden frem til 1. januar 2017 vurderer å kjøpe eller bytte kassasystem, er å velge en leverandør som har klare intensjoner om å oppdatere kassasystemet til godkjent løsning med virkning fra senest 1. januar 2019. I den grad det er usikkerhet, kan et råd være å søke nærmere informasjon fra f.eks. Norsk forum for kasse- og butikkdata som er et bransjenettverk i IKT-Norge innen kassasystemmarkedet."

Les hele artikkelen på NARF's hjemmesider:

http://www.narf.no/Fagstoff/Bokforing/Bokforing/Useriose-aktorer-i-markedet-for-kassasystemer/


Nytt regelverk for kassasystemer
Pressemelding

Dato: 12.05.2015 | Nr: 21/2015

Regjeringen foreslår et nytt regelverk for kassasystemer for å bekjempe skatte- og avgiftsunndragelser. Virksomhetene må ha nye kassasystemer på plass fra 1. januar 2019.
– Dette er et viktig tiltak for å bekjempe svart økonomi og vil bedre konkurransevilkårene for lovlydige virksomheter, sier finansminister Siv Jensen.
Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i kontantbransjene. Det er i dag få krav til kassasystemers funksjonalitet og oppbygging, og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem for å unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning.
Forslaget medfører at leverandører ved salg til bokføringspliktige etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller bestemte krav, blant annet til påbudte og forbudte funksjoner. Før systemet kan tilbys for salg eller utleie må leverandørene avgi en produkterklæring til skattekontoret om at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket.
Bokføringspliktige virksomheter må oppgradere eller anskaffe nye kassasystem med produkterklæring og bruke disse til registrering og dokumentasjon av kontantsalg mv. For å legge til rette for en naturlig utfasing av eksisterende systemer, foreslås det at de bokføringspliktige først må ha nye systemer på plass fra 1. januar 2019.

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/nytt-regelverk-for-kassasystemer/id2411428/


Følg status i denne saken på www.regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---forslag-til-nytt-regelverk-for-/id672622/

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi vil ikke dele din info med andre,
og du vil kun motta informasjon fra oss.

Kasse og Butikkdata

Etablert 1991 i den hensikt å markedsføre og distribuere CASIO KASSASYSTEMER i Norge.

Ravnsborgveien 52, 1395 Hvalstad
+47 66 77 80 30 • firmapost@kbd.as

Send forespørsel Følg oss