Søk
Close this search box.

Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter)
fra www.kbd.as til forbrukere og næringsdrivende.


Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Kasse og Butikkdata AS til næringsdrivende. Næringsdrivende må oppgi organisasjons nr. sammen med de andre opplysningene vi trenger for å levere varene til deg.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.kbdas.no er bare tilgjengelig på norsk.

Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder.

KBD er ikke økonomisk ansvarlig for rapporter, transaksjoner eller andre opplysninger som genereres av eller gjennom produkter og varer vi selger.

Definisjon av parter

Selger er: Kasse og Butikkdata AS, Ravnsborgveien 52, 1395 Hvalstad. Org nummer 961 541 875 MVA og blir i det følgende benevnt KBD, vi eller oss.

Kjøper er: det firma som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kjøper, du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er oppgitt eksklusiv mva. i nettbutikken. Totalkostnaden er inkludert mva når bestillingen avsluttes for betaling eller henting hos KBD og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

Betaling

Kredittkort:
Kjøp i KBD nettbutikk kan betales med kredittkort (Visa eller Mastercard). Din sikkerhet og trygghet er meget viktig for oss, og med samarbeidspartnere som DIBS blir denne sikkerheten ivaretatt.

Kontant/kort:
Kjøp i KBD nettbutikk kan det betales kontant eller med kort når varene hentes hos KBD

Faktura:
For kunder som er kredittgodkjent hos KBD, sendes faktura med epost eller EHF

Ved manglende betaling vil kravet etter forfallsdato blir sendt til Kredittpartner AS for videre oppfølging og innkreving. Det beregnes forsinkelsesrenter etter forfallsdato. KBD kan når som helst ta kreditt vurdere foretak som handler i vår nettbutikk, eller med oss.

Dersom kunden ikke finnes kredittverdig har KBD mulighet til å kanseller ordren, eller kreve forskuddsbetaling før ordren behandles.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, skal du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Retur av varer

KBD tilbyr ingen bytterett.

Dersom du har kjøpt feil produkt kan dette normalt ordnes etter nærmere avtale med oss.

Dersom du sender varer i retur til oss må disse sendes som bedriftspakke med beskrivelse om hvorfor varen sendes i retur. Eventulet legge ved epost kommunikasjon osv for at vi skal vite hvorfor varen er sendt i retur til oss.

Vi tar ikke retur av varer i kategorien «SLITEDELER OG RESERVEDELER». Vi oppfordrer derfor våre kunder til å kontrollere mål og eventuelt originale delenummer før bestilling.

Reklamasjon

Der kjøper hovedsakelig benytter varen i næring følger reklamasjon reglene i kjøpsloven nr. 27 13. mai 1988.

KBD fraskriver seg ethvert økonomisk erstatningsansvar for skader og følgeskader på annet utstyr som måtte oppstå pga. bruk og/eller feil bruk av utstyr som er kjøpt av oss.

Ved reklamasjon har kunden plikt til å sende varen(e) tilbake dersom dette kreves av oss. All retur skal avtales med oss. Bilder av mangel kan være tilstrekkelig dokumentasjon for oss, men vi godtar kun reklamasjonsbilder som blir send på e-post. Bilder som blir sendt på facebook eller SMS eller lignende, blir ikke behandlet. Dersom vi vil ha varen i retur sendes denne i bedriftspakke til oss med beskrivelse, eventuelt kopi av epost kommunikasjon i forkant av retur. 

Garanti

Vi gir 1. års garanti på alle varer. Dersom det er opplyst om garanti utover 1 år er det den varigheten som gjelder. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Personopplysninger

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

KBD selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Vi kan benytte oppgitt e-post ved utsendelse av nyhetsbrev

Salgspant

KBD har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

KBD har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det kan bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse. Vi forbeholder oss retten til å avvise en ordre dersom denne kredittsjekken ikke er tilfredsstillende, kjøper vil bli gjort oppmerksom på dette.

Priser og levering

Alle oppgitte priser er normalt oppgitt eksklusiv mva. og eks. frakt. Priser ved utsjekk/betaling i nettbutikken er inkludert mva

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse vår side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan vi ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos KBD, er ansvarlig for betaling av de ytelser KBD leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra vår side.

Ekstraordinære forhold

KBD er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.

Endring i vilkårene

KBD forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er KBD forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er vi fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Asker og Bærum tingrett som verneting.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende